به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۰۷، ۱۳۹۲

مینا اسدی 
ــ  به دشمن... 
 اگر به مرگ من 
امید بسته ای
تا نهایت نشاندنت به خاک
زندگانی ام
دراز باد!

بر چهارسوی باغ آرزوی من
هر چه در
دریچه
باز باد!

بیرق امید و شاد مانی ام
با نسیم درک زندگی
در اهتزاز باد!
گر فنای من امید تست
تا نهایت نشاندنت به خاک
زندگانی ام دراز باد!

از دفتر شعر "از میان گمشده ها" ی "مینا اسدی"