به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۰۷، ۱۳۹۲

شهلا سرشار
آهنگ محلی شیرازی 


سرکوه بلند تا کی نشینم 
عزیز بشینه کنارم 
گل سرخ و سفیدم دسته دسته
عزیز بشینه کنارم
نمیدونم کدام گل را بچینم
عزیز بشینه کنارم
حالا نرو از کنارم
بخدا دوسِت میدارم 
آخ، 
عزیز بشینه کنارم


زعشقت بیقرارم 
جون تو طاقت ندارم 
حالا نرو از کنارم
بخدا دوسِت میدارم