به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، بهمن ۲۵، ۱۳۹۲

بادا بادا مبارک بادا به افتخار عروس خانوم:

شهلا سرشار واسونک 
یار مبارک بادا،
 شیرازی
ویدئو قدیمی و زیبا واسونک "شهلا سرشار" واسونک "شهلا سرشار"
جینگ و جینگ ساز می یاد
از بالای شیراز می یاد
شازده دوماد غم نخور 
نومزدت با ناز می یاد
آی حمومی آی حمومی
آب حموم تازه کن
تا بیارن عروس خانم 
خلوتش آماده کن
یار مبارک بادا 
ایشالله مبارک بادا
یار مبارک بادا 
ایشالله مبارک بادا
کی به حجله کی به حجله
شازده دوماد با زنش
کی بگرده دور حجله
خواهر کوچکترش
یار مبارک بادا
ایشالله مبارک بادا
یار مبارک بادا
ایشالله مبارک بادا

اسب آوردن تو حیاط
عروس خانم شد سوار
خیر بیبینی ننه عروس 
این گل از خونه ات درآر
در خونه عروس خانم
آب رکنی رد می شه
سنگ بیارین پل ببندین
عروس خانم رد می شه
آفتابه لوله طلا
زنجیره نقره گردنش
آفتابه لوله طلا
زنجیره نقره گردنش
مرحبا به شازده دوماد 
با عروس آوردنش
مرحبا به شازده دوماد
با عروس آوردنش
یار مبارک بادا
ایشالله مبارک بادا
یار مبارک بادا
ایشالله مبارک بادا

ابر اومد بارون گرفت
آب اومد دالون گرفت
سوریا گویید مبارک
کار ما انجوم گرفت 
حنا کوفتم حنا بیختم
گرد حنا روم نشست
ای خدا شکرش کنم
زن کاکام جام نشست
یار مبارک بادا
ایشالله مبارک بادا
یار مبارک بادا
ایشالله مبارک بادا
من منم من منم 
خواهر عروس منم
جای من بالا بگیرید
اصل کاریشم منم
یار مبارک بادا
ایشالله مبارک بادا
یار مبارک بادا
ایشالله مبارک بادا

اسب آوردن تو حیاط
عروس خانم شد سوار
خیر ببینی ننه عروس
این گل از خونه ات درآر
در خونه عروس خانم
آب رکنی رد می شه
سنگ بیارین پل ببندین
عروس خانم رد می شه
شب کنم آی شب کنم
تا در صندوق باز کنم
شب کنم آی شب کنم
تا در صندوق باز کنم
صد هزار سیره درارم
خرج این دوماد کنم
یار مبارک بادا
ایشالله مبارک بادا
یار مبارک بادا
ایشالله مبارک بادا