به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۹۲

راهپیمایی هواداران قانون اساسی مشروطه در بهمن ۵۷

شعارهای راهپیمایی طرفداران دکتر بختیار در بهمن ۵۷ 

- استقلال، آزادی، قانون اساسی- برادر هم وطن، به کشور آتش نزن- بختیار، بختیار، سنگرتو نگهدار.


- آن که گذشته از جان، برای حفظ ایران، شاپور بختیاره.


- برادر هم وطن، به کشور آتش نزن.


- بی.بی.سی گوساله، باز هم بگو ساواکه.- استقلال، آزادی، قانون اساسی.