به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، بهمن ۲۴، ۱۳۹۲

هشدار اوباما به صاحبان صنایع فرانسه:

در معامله با ایران شتاب نکنید
 رئیس جمهوری آمریکا که در سومین روز دیدار رسمی فرانسوا هولاند، رئیس جمهوری فرانسه از واشنگتن سخن می گفت تاکید کرد که شرکت ها و صنایع خارجی که در جستجوی بازار ایران هستند، در موقعیت کنونی، به استقبال مخاطرات زیانباری می روند.
اوباما که در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای فرانسوی خود سخن می گفت اظهارداشت : ما قبلاً نیز گفته ایم که در مدت توافق های موقت به شدت به اجرای تحریم های کنونی پایبند خواهم بود و برای ایرانیان نیز روشن ساخته ایم که در این مورد کوتاه نخواهیم آمد.
رئیس جمهوری آمریکا افزود: ما با تحریم های جدید مخالفیم، چرا که همین تحریم های کنونی به ایران برای آمدن پای میز مذاکره فشار آورده است، ما همچنین به این پیام را برای ایرانیان فرستاده ایم که در صورتی که موضوع هسته ای حل و فصل نشود، تحریم های تازه ای در راه خواهد بود.
اوباما گفت درگفت وگوهای خصوصی دریافته است که فرانسوا هولاند نیز همین گونه فکر می کند.
اوباما گفت: طبیعتاً صاحبان صنایع می توانند به بررسی های خود در بازارهای ایران برای طویل المدت و بعد از توافق نهائی ادامه دهند، ولی بدانند که کاری که آنها اکنون انجام می دهند خطرپذیری است که بهای آنرا خودشان باید محاسبه کنند، زیرا ما دست روی آنها خواهیم گذاشت.
لازم به یاد آوری است که فرانسوا هولاند در راس یک هیات از صاحبان صنایع و کارفرمایان فرانسوی به واشنگتن رفته است.
این در حالی است که دو هفته پیش بخشی از این کارفرمایان در یک هیئت بزرگ 116 نفره برای بررسی امکانات بازار ایران به تهران سفر کردند.
یک روز پس ازسفر این هیئت نیز مقامات آمریکا عجله ی صاحبان صنایع فرانسه را برای دست یابی به بازارهای ایران به بهای تضعیف تحریم ها مورد انتقاد قرارداده بودند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، علاوه برباراک اوباما، ژاکوب لو، وزیرخزانه داری آمریکا نیزدرطول اقامت رئیس جمهوری فرانسه و همراهان وی درواشنگتن، طی دیداری با پیرمُسکوویسی، وزیراقتصاد فرانسه به وی هشدارداد که تحریم های لغو شده علیه ایران طی هفته های گذشته بسیارمحدود و موقتی بوده است.
وزارت خزانه داری آمریکا درپایان این دیدارنیز با انتشاربیانیه ای برقاطعیت تصمیم آمریکا دررعایت تحریم ها تاکید کرد.
درپاسخ به سخنان رئیس جمهوری آمریکا، فرانسوا هولاند همتای فرانسوی وی نیزگفت: درمورد تحریم ها باید بدانیم که زمانی برچیده خواهند که یک توافق نهائی باایران به دست آمده باشد، درغیراین صورت دردوران موقت بخش اعظم تحریم ها همچنان باقی و باید رعایت شود.
رادیو فرانسه