به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۹۲

بيانيه بيش از ٣٠ شخصيت، فعال کارگری و نهاد مدنی

جان رضا شهابی در خطر است
نامه ای که در زیر مشاھده می کنید در تاریخ ١٣ فوریه ٢٠١۴ برای آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران ارسال شده است.
جناب آقای احمد شهيد؛
گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ايران
احتراماً به عرض می رساند:
رضا شهابی کارگر، عضو ھیٔيت مديره و خزانه دار سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از تاريخ ٢٢ خرداد ١٣٨٩ به دليل دفاع از حقوق خود و ديگر کارگران در زندان اوين تهران در بند است. او به شش سال زندان محکوم شده است.
رضا شهابی از نارسايی در َکِبد و ُکليه و درد شديد در ناحيه کمر و انتهای ستون فقرات رنج ميبرد و تنھا به کمک داروھای مسکن و کورتون توانسته است اين شرايط را تحمل کند. وخامت حال او به حّدی است که پای چپ او عملا بی حس شده است و برای ھر حرکت کوچکی نياز به ھمراھی چند نفر دارد. او حتی برای استحمام و رفتن به دست شويی ھم نياز به کمک دارد.
در مرداد ماه سال ١٣٩١ رضا شهابی را تحت عمل جراحی ديسک گردن قرار دادند و عليرغم تاکيد پزشکان مبنی بر استراحت مطلق و فيزيوتراپی، مسوالن قضايی با بی مسوليتی کامل او را به زندان بازگرداندند. به دنبال وخامت حال او در زندان، پزشک قانونی در شھريور ماه ١٣٩٢ او را در زندان اوين معاينه کرد و پس از بررسی MRI اعالم کرد که ديسک سه عدد از مهره ھای کمر او از بين رفته و او بايد برای عمل جراحی بالافاصله به بيمارستان اعزام شود. در ٢٧ مهر ١٣٩٢ رضا شهابی را به بيمارستان خمينی اعزام کردند. پزشکان بيمارستان پس از معاينه ی او نظر دادند که رضا شهابی با اين وضعيت جسمی به ھيچ وجه تحمل زندان را ندارد و بايد ھر چه سريع تر تحت فيزيوتراپی و ٓاب درمانی در محيطی بدون استرس و خارج از زندان قرار گيرد. ٓانان اعلام کردند که در غير اين صورت بروز مشکالت حاد جسمی از جمله بی حسی سمت چپ بدن و در نهايت فلج کامل اين قسمت بسيار محتمل است.
اما چرا رضا شهابی به اين وضعيت دچار شده است؟ در تاريخ ٢٢ خرداد ١٣٨٩ چهار نفر مامور او را به طرزی وحشيانه و با ضرب و شتم شديد در خيابان دستگير می کنند. در پاسخ به اعتراض مردمی که در خيابان شاھد ماجرا بودند می گويند که او سرقت مسلحانه کرده است و ٓادم خطرناکی است. با زور او را سوار ماشين اطالعات می کنند و در تمام طول راه در حالی که سر او را به زير صندلی فرو کرده بودند، با لگد به گردن او می کوبند. سپس به مدت سه روز بی ھيچ سوال و جوابی او را کتک می زنند و از دست ھا و پاھا ٓاويزان می کنند. تازه بعد از اين سه روز بازجويی از او شروع می شود. بازجويی ماه ھا به طول ميانجامد. در اين مدت ھر روز کتک ميخورد و شکنجه ميشود. ِکتف چپش در ھمين ايام جابه جا ميشود و گردن و ستون فقراتش به شدت صدمه می بيند. چهارده ماه او را به ھمين منوال نگه می دارند تا زمانی که اعتصاب غذا می کند و مجبور می شوند او را به بيمارستان بروند.
ھمسر و دو فرزند او به دفعات چه به صورت حضوری و چه به شکل کتبی با مسوالن قضايی و ديگر مراجع تماس گرفته اند و خواھان ٓازادی او برای مداوا شده اند. سازمان عفو بين الملل، اتحاديه ھای کارگری از سراسر دنيا، نهادهای حقوق بشری، و بسياری از شخصيت ھای شناخته شده مدنی و سياسی، با ارسال نامه به مسوالن قضايی ايران خواھان ٓازادی رضا شھابی شده اند. تمام اين تالش ھا تاکنون بی ثمر مانده اند.
جناب ٓاقای احمد شهيد!
جان رضا شهابی در خطر است!
ما امضا کنندگان اين نامه از شما درخواست می کنيم به سبب مسوليتی که بر عهده داريد اين موضوع را به عنوان يک مورد نقض ٓاشکار حقوق انسانی مد نظر قرار داده و با توجه به اينکه زندگی رضا شهابی در خطر است و احتمال فلج شدن وی بسيار جدی است، و با توجه به نظر پزشکان متخصص مبنی بر اين که ” تداوم زندان رضا شھابی به احتمال قوی او را با وضعيت وخيم تری مواجه خواھد کرد”، موکداً از مقامات مسٔيول در ايران بخواھيد حکم ٓازادی بی قيد و شرط او را صادر کنند تا ھرچه سريع تر خارج از زندان تحت درمان قرار گيرد.
١. کمپين بين المللی حمايت از حقوق کارگران ايران
٢. کميته حمايت از شاھرخ زمانی
٣. انجمن کارگری دموکراسی خواه
۴. داود رضوی٬ عضو ھٔييت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۵. عطا بابا خانی٬ عضو ھٔييت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۶. عباس نژند کودکی٬ عضو ھٔييت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
٧. ابراھيم گوھری٬ عضو ھٔييت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
٨. وحيد فريدونی٬ عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
٩. حسن سعيدی٬ عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
١٠. ناصر محرم زاده٬ عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
١١. اکبر نظری٬ عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
١٢. شاھرخ زمانی٬ فعال کارگری
١٣. محمد جراحی٬ فعال کارگری
١۴. فريبرز رييس دانا٬ اقتصاددان و کارشناس مسأيل کارگری
١۵. بهروز خباز فعال کارگری
١۶. سعيد تقوی٬ عضو سنديکای ترانسپورت سؤيد
١٧. منصور اسالو٬ فعال کارگری
١٨. علی پيچ گاه٬ فعال کارگری
١٩. محمد صفوی٬ فعال کارگری
٢٠. سيامک مويد زاده٬ فعال کارگری
٢١. سوسن شھبازی٬ فعال کارگری
٢٢. محمد اشرفی٬ فعال کارگری
٢٣. رضا کريمی٬ فعال کارگری
٢۴. حسن فدايی٬ فعال کارگری
٢۵. جعفر سوت ٓابادی٬ فعال کارگری
٢۶. صادق کارگر٬ فعال کارگری
٢٧. علی فروزنده٬ فعال کارگری
٢٨. غلامرضا غلامحسينی٬ فعال کارگری
٢٩. مازيار گيلانی نژاد٬ فعال کارگری
٣٠. ميالد درويش٬ فعال کارگری
٣١. علی محمدی٬ فعال کارگری
٣٢. فرھاد سيدلو٬ فعال کارگری