به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۲۰، ۱۳۹۲

مرضیه ، انوشیروان روحانی ، کریم فکور

بانو مرضیه

تخت جمشید

نام ایران شد درخشان

 بر لوح زرین افتخار

کردگارا از بلا ها 

خاک پاک ما را نگهدار


تخت جمشید


http://www.youtube.com/watch?v=JjGhSsFMcLo

تخت جمشید

دور از دنیای افسانه ها
بنگر سوی این ویرانه ها
بشنو بشنو از من این نوا
گوید این قصر ویران تو را
از شکوه و فر ایران 
وز آن دوران پر افتخار
هر ستونش صد حکایت 
با تو گوید از آن روزگار
قصه ها آرد به زبان 
از آئین شهن شهان 
دهد این ویرانه ها 
خبر از فرهنگ ما به جهان
بخشید جان مهر پاک آریا
نام ایران شد درخشان
 بر لوح زرین افتخار
کردگارا از بلا ها 
خاک پاک ما را نگهدار