به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اسفند ۰۹، ۱۳۹۲

درویشان، بانو حمیرا

بانو حمیرا

درویشان 

در آن مجلس که درویشان صفای با صفا دارند 

خدا آید در آن مجلس شود مهمان درویشان 

من آن درویش را گویم که از سينه کشد آهی 

بسی دزدان ره هستند که میمانند به درویشان 

الا ای شمس تبریزی تو حجت کن به درویشی 

مکانی جاودان یابی تو در دلهای درویشانhttps://www.youtube.com/watch?v=7F9ZIRFGKXg 


که عشق آسان نمود اول 


الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها 
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها 
شدم محزون و شيدائي من از سودای درویشان 
روم بینم کجا باشد مکان و جای درویشان 
در آن مجلس که درویشان صفای با صفا دارند 
خدا آید در آن مجلس شود مهمان درویشان 
در آن مجلس که درویشان شراب شوق می نوشند 
درآید خضر پیغمبر شود ساقی درویشان 
امیرالومنین حیدر که او داماد پیغمبر
کمر میبست و می فرمود منم مولای درویشان 
من آن درویش را گویم که از سينه کشد آهی 
بسی دزدان ره هستند که میمانند به درویشان 
الا ای شمس تبریزی تو حجت کن به درویشی 
مکانی جاودان یابی تو در دلهای درویشان