به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اسفند ۰۵، ۱۳۹۲

پيام تسليت سازمان سوسياليست های ايران


به مناسبت درگذشت دکترمهدی مؤيد زاده

با تأسف فراوان  از درگذشت دکترمهدی مؤيد زاده، يکی از اعضای رهبری جبهه ملی ايران در تهران مطلع شديم. دکتر مهدی مؤيدزاده مبارز 

خستگی ناپذيری بود که بيش از شصت سال عليه استبداد و ديکتاتوری در کنار ديگر آزاديخواهان و استقلال طلبان و طرفداران عدالت اجتماعی ، بخاطر برقراری حاکميت قانون و حاکميت ملت، مبارزه نمود.
درگذشت وی ضايعۀ بزرگی برای تمام آزاديخواهان و ايران دوستان دمکرات می باشد.

سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق، فقدان آن زنده ياد را به خانواده محترم مؤيد زاده ، اعضای شورای مرکزی و هيئت اجرائی جبهه ملی ايران و تمام دوستداران و طرفداران راه مصدق تسلیت می گويد .

یادش گرامی باد!
راهش ـ راه مصدق ـ پر رهرو باد.

از سوی هيئت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران
دکتر منصور بيات زاده
يکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۲۳ فوريه ۲۰۱۴