به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اسفند ۰۴، ۱۳۹۲

سرود ای وطن، اثر استاد علی نقی خان وزیری، آواز: فاضل جمشیدی

فاضل جمشیدی 

سرود ای وطن

کشور ما کشور ایران بود 

 مسکن شیران و دلیران بود


رستم دستان جهان پهلوان

 پست از او گشت سر سرورانhttps://www.youtube.com/watch?v=7eF3MfS77SY


سرود ای وطن

اثر استاد علی نقی خان وزیری
تار: کیوان ساکت
آواز: فاضل جمشیدی
پیانو: هومن خلعتبری


کشور ما کشور ایران بود / مسکن شیران و دلیران بود

رستم دستان جهان پهلوان / پست از او گشت سر سروران


ای وطن ای حب تو آئین من / دوستیت کیش من و دین من

دولت و اقبال تو پاینده باد / نام بلندت به جهان زنده بادکشور ما کشور ایران بود / مسکن شیران و دلیران بود

بی تو وجود من یک دم مباد / سایه تو از سر من کم مباد


ای وطن ای حب تو آئین من / دوستی ات کیش من و دین من

دولت و اقبال تو پاینده باد / نام بلندت به جهان زنده باد