به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اسفند ۰۶، ۱۳۹۲

درگذشت اندوهبار جناب آقای مهدی مؤیّدزاده

ادیب برومند


عرضِ تسلیت

از درگذشت اندوهبار جناب آقای مهدی مؤیّدزاده عضوِ شورای مرکزی جبهه‌ی ملّی ایران که در اوانِ جوانی به عرصه‌ی آزادی‌خواهی و ملّی‌گرایی قدم نهاده و تا آخرین 


لحظه‌ی حیات جزءِ هم‌اندیشگانِ پرکار و منضبط و پابرجای جبهه‌ی ملی بود بی‌نهایت متأسّفم و این رویدادِ اسفناک را به خاندانِ محترمِ وی و همسر وفرزندانش و نیز به همه‌ی کسانی که به آزادی و اعتلای ایران دلبسته‌اند تسلیت عرض می‌کنم.

ادیب برومند