به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اسفند ۰۴، ۱۳۹۲

بازدید دکتر محمد مصدق از اهرام ثلاثه مصر

عکس تاریخی
دکتر مصدق، دکتر فاطمی و دکتر شایگان در بازدید از اهرام مصر