به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۱۷، ۱۳۹۵

مهمانداران ایرلاین‌ ماهان ـ ایران / تصویر