به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، بهمن ۲۷، ۱۳۹۵

از من بگذر - بانو مرضیه

ثمین و بهین بلوری

از من بگذر