به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۹۵

دشمن مردم، علی ناظرظاهرا در عالم سیاست، هرکس که ادعای رهبری می کند، سعی می کند خود را بالاتر از همه، بهتر از همه، فهمیده تر از همه، و خلقی تر از همه، جا بیندازد، و همیشه در اولین گام، مطبوعات و منتقد را به زیر سوال می برد. 

ترامپ، اولین و یا آخرین «رهبر» نیست. پیش از او، هیتلر و استالین و مائو، تا برسیم به خمینی، همگی با سرکوب و به ایزوله کشاندن مطبوعات آغاز کردند. 

بهانه همه هم این بود که مطبوعات با اشاعه اخبار جعل و دروغ، سد پیشرفت، مانع در برابر عدالت، و بالاخره، خائن به آرمان میهن پرستی هستند.


حتما شنیده و خوانده اید که رهبر جهان دموکرات، دانلد ترامپ، فرموده اند که «مطبوعات دشمن مردم» است. البته ایشان فرموده اند که مطبوعاتی که اخبار جعلی انتشار می دهند، «دشمن مردم» هستند. شایان توجه اینکه، به نظر رهبر جهان دموکرات، هر رسانه ای که خلاف ایشان خبری منتشر کند، رسانه دروغگویست. مثلا اگر کسی بنویسد و یا در تلویزیون گزارش کند که فلین برخلاف قانون عمل کرده و با روس ها خوش و بش کرده، آن رسانه و خبرنگار، جاعل است.


ظاهرا در عالم سیاست، هرکس که ادعای رهبری می کند، سعی می کند خود را بالاتر از همه، بهتر از همه، فهمیده تر از همه، و خلقی تر از همه، جا بیندازد، و همیشه در اولین گام، مطبوعات و منتقد را به زیر سوال می برد. ترامپ، اولین و یا آخرین «رهبر» نیست. پیش از او، هیتلر و استالین و مائو، تا برسیم به خمینی، همگی با سرکوب و به ایزوله کشاندن مطبوعات آغاز کردند. بهانه همه هم این بود که مطبوعات با اشاعه اخبار جعل و دروغ، سد پیشرفت، مانع در برابر عدالت، و بالاخره، خائن به آرمان میهن پرستی هستند.
مطبوعات آمریکا، که همیشه و بدون استثناء نگاهبان منافع سرمایه داری بوده، و در هیچ زمانی پشت به سرمایه داران نکرده، با شگفتی، پدیده ترامپ را ارزیابی کرده و با پوزخند او را تمسخر می کنند. به او می خندند چرا که نمی فهمد مطبوعات در آمریکا دقیقا همان کاری را می کند که خواست سیاستمداران آمریکا و طراحان استراتژی است.
به نظر من این تمسخر و پوزخند بزرگترین خطای مطبوعات است. برخلاف تصور آنها، ترامپ نقش مطبوعات را بخوبی درک می کند، اما او خیلی بیشتر می خواهد. فاشیسم همیشه مطبوعات سرکوب شده، و مطیع لازم دارد، در غیر اینصورت نبودش بهتر از بودنش است.
آنچه به ما مخالفین جمهوری اسلامی مربوط می شود، عبرت گرفتن از اینگونه «رهبران» و این قبیل نمونه هاست. اینهایی که مدعی حمایت از مردم و مردمسالاری، و آزادی هستند، البته تا به آن نقطه که منافع خودشان به زیر سوال نرفته باشد.
علی ناظر
1 اسفند 1395
منبع: سايت ديدگاه