به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۲۰، ۱۳۹۶

محمد معتمدی . راحله برزگری

 شراب لعل نوشین

ز شراب لعل نوشین من رند بی نوا را
مددی که چشم مستت به خمار کشت ما را

ز وجود خود ملولم قدحی بیار ساقی
برهان مرا زمانی ز خودی خود خدا را
 شراب لعل نوشین

ز شراب لعل نوشین من رند بی نوا را
مددی که چشم مستت به خمار کشت ما را


ز وجود خود ملولم قدحی بیار ساقی
برهان مرا زمانی ز خودی خود خدا را


بخدا که خون رز را به دو عالم ار فروشیم
بخریم هر دو عالم بدهیم خون بها را


من از آن نیم که چون نی اگرم زنی بنالم
که نوازشی است هر دم زدن تو بینوا را


دل من به یا رب آمد ز شکنج بند زلفت
مشکن که در دل شب اثری بود دعا را


طرف عذار گلگون ز نقاب زلف مشکین
بنمای تا ملامت نکنند مبتلا را

همه شب خیال رویت گذرد به چشم سلمان
که خیال دوست داند شب تیره آشنا را


سلمان ساوجی