به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۱۱، ۱۳۹۶

عکس روز ، باغ تنگ مروارید سپیدان فارس

باغ تنگ مروارید نزدیک شهرستان سپیدان استان فارس