به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مرداد ۱۴، ۱۳۹۶

تصنیف «سالهای مشروطه» یا «لی لی لی لی حوضک» از عارف قزوینی
خواننده: زنده یاد گیتی 
تصنیف سالهای مشروطه ...
ملت ار بداند ثمر آزادی را 
برکند ز بن ریشه استبدادی را
ادامه مطلب