به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۲۰، ۱۳۹۶

کابینه مردانه روحانی

طرح اختصاصی شاهرخ حیدری برای رادیو فردا، فرداکاتور