به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مرداد ۲۲، ۱۳۹۶

به مناسبت بزرگداشت دکتر شاپور بختیار

متن پیام دکتر مسعود نقره کار

خانواده های محترم و گرانقدرِ بختیار و کتیبه
دوستان عزیز
هر سالگشتِ ترور جنایتکارانۀ شاپور بختیار و سروش کتیبه بانگِ تکرارِ پیامی ست. آن پیام این است: زخم های جانکاه این سوگ واندوه تا حدودی التیام خواهند یافت به شرط اینکه راه، روش و منش شاپور بختیار ادامه یابد و بر تعداد رهروان راهش افزون شود.
از میلاد سوسیال دموکراسی در میهنمان حدود صدو‌دوازده سال می گذرد. از همان آغاز تا به امروز، جنبش سوسیال دموکراسی پیدایی و شکل گیریِ گرایش ها وجریان های متفاوت، مختلف و متضاد پیامد داشته است. نمی توان از این تاریخ پُر فرازو‌نشیب صدودوازده‌ ساله، به ویژه ازهفتاد سال اخیر سخن گفت اما از شاپور بختیار نامی نیاورد و نفش سازنده و پُراهمیت او دردوره هایی از حیات جنبش سوسیال‌دموکراسی در ایران را نادیده گرفت.
شاپور بختیار در حزب ایران، جبهه ملی ایران، نهضت مقاومت ملی و دوران نخست وزیری، و در انزوا و تبعید و زندان و قتلگاه اش برآن بود تا نماد و تجلی باورمندی برای ایده سوسیال دموکراسی مورد قبول اش باشد. 
 نمی توان و نمی باید از مبارزه در راه دستیابی به آزادی، عدالت و حقوق بشر در ایران سخن گفت اما یادی قدرشناسانه و دانش آموزانه از شاپور بختیار و تلاش های وی در این راستا نکرد. 

امروز اندیشه  و کردار، و باور و ایده سوسیال دموکراسی در میهنمان، به ویژه در میان جوانان تعمیق و گسترش رو به رشدی یافته است. بسیارند زنان و مردان، جوان و پیر و پویا که راه برون‌رفت از مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ای را که حکومت های استبدادی، به ویژه حکومت مستبد دینیِ از عوامل پیدائی و گسترش آن ها بوده اند جایگزینی ایده ها، باورها و کردار فردی و اجتماعی سوسیال دموکراتیک می دانند.
به همین دلیل شاپور بختیار، که امروز بیست و ششمین سالگشت ترور جنایت کارانه وی و همکارش سروش کتیبه است، به عنوان یکی از برجسته ترین سوسیال دموکرات های ایران و در زمره کسانی که در رویش و گسترش سوسیال دموکراسی نقش داشته، مورد توجه قرار گرفته و راه اش پُر رهرو می نماید.
 زندگی سیاسی شاپور بختیار درس های بسیار داشته است، که وفاداری به باور و ایده انسانی و آزادیخواهانه، شجاعت و جسارت و جَوگیر‌نشدن نمونه هائی از آن درس هاست.
دفاع او از جدائی دین از حکومت همراه با آزادی دگراندیشی سیاسی و عقیدتی، و تامین آزادی های فردی، سیاسی و اجتماعی و نیز تحقق عدالت، آن هم در یکی از بحرانی ترین زمان های تاریخ میهنمان ستایش برانگیز و منشاء اثر بوده و خواهد بود.
در زندگی سیاسی سیاستمداران لحظه هائی وجود دارند که نشانگر پایبندی و وفاداری آنان به باورها و ایده هائی هستند که از آن ها سخن گفته‌اند و آن ها را تبلیغ و ترویج کرده‌اند. 
  بهره گیری درست و مُدبرانه از این لحظه‌ها سیاستمداران شجاع و وفادار را به شخصیت هائی تاریخی و ماندگار بَدَل می کند و جایگاه تاریخی و سیاسیِ بیمرگی برای آنان رقم می زنند. 

  سوسیال دموکراسی و جنبش آزاداندیشانه و آزادیخواهانه و عدالت جویانه در میهن ما نمی تواند و نمی‌باید بی اعتنا از کنار زندگی و نقش سیاسی، فرهنگی و اخلاقیِ شاپور بختیار، به ویژه عملکرد او در دوران 37 روزه نخست وزیری اش در سال ۱۳۵۷بگذرد.
یاد و راه‌اش ماندگار است.
با ادای احترام: مسعود نقره کار
 ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
۶ اگوست