به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مهر ۱۲، ۱۳۹۷

گُل و گیاه، منیر طه

منیر طه
برای گل و گیاه
برای دکتر بهرام گرامی 

گل و گیاه
گل و گیاه به دامن، پیامِ یار آمد
به پیشبازِ خزان موکبِ بهار آمد
درونِ سینۀ افسرده ارغوان رخشید
 صبا به در زد و با ارمغانِ یار آمد
ستاره بوسه به چشمِ ترِ سحرگه زد
نسیمِ صبحِ زراندوده مشکبار آمد
به ساحتِ قدمش لاله صد چراغ افروخت
لهیبِ خونِ شقایق به لاله زار آمد
به پیشِ پاش، سرافکنده نرگسِ سرمست
 که خودفریفتگی، دیگرش نه کار آمد 
نوای عشق و حدیثِ هزار سالۀ گل
ز نای مستِ هزاران به کوهسار آمد
گل و گیاه، دگر پنج روزه و شش نیست
که خوش‌دمیده، گلستانِ ماندگار آمد
شمیمِ سرخوشِ یاس و سمن گرامی باد 
هر آن گیاه و گلی هم که در شمار آمد 


با محبت‌هایم، منیر طه 
25 سپتامبر 2.18 = 2 مهر 1397
ونکوور، بریتیش کلمبیا، کانادا