به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۰۷، ۱۳۹۷

عکس روز؛ ده نفر کشته‌ شده‌اند و حال شش نفر از مجروحان وخیم است.

واژگون شدن اتوبوس حامل دانشجویان در قعر دره