به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آذر ۲۹، ۱۳۹۷

بیداد زمان (به رهی دیدم برگ خزان)

  
سروش ایزدی  و هومن خلعتبری 

به رهی دیدم برگ خزان 
بیداد زمان ( به  رهی دیدم برگ خزان ) / سروش ایزدی ، هومن خلعتبری
   
شاهکار جاودانی  پرویز یاحقی  و بیژن ترقی  نخستین اجرا مرضیه