به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آذر ۲۸، ۱۳۹۷

نقاشیهای "زن و حجاب"و"حماسه حجاب نور" پروین باوفا

پروین باوفا 


نقاشیهای "زن و حجاب"و"حماسه حجاب نور" پروین باوفا 
نقاشیهای زن و حجاب : پروین باوفا1981-2010
حماسه نور: شعرواجرا پروین باوفا 1987
ویدیوگرافی: پروین باوفا 2018
موسیقی متن شعر: شهداد روحانی
Collection of Veiled Women Paintings: Parvin Bavafa 1981-2010
Epic of Veiled Light: Poem & Recital: Parvin Bavafa 1987
Videography & Copyright: Parvin Bavafa: 2018

"حماسه حجاب نور"
زن تو ای مادر تاریخ  تو ای مام هنر / زن تو ای مهر درخشنده به پیشانی دهر
زن تو ای باعث هستی و توای بانی عشق / عالم از عشق تو سیراب و تو زندانی عشق
زن تو ای چهره ی ماهتاب پنهان در شب / گم به چاه کهنه پوشان همچو ماه نخشب
 پاره کن چادر شب / چاره کن درد گدازنده ی تب
زاره تا کی؟ بفکن مهر خموشی از لب
تا بدانند تو فرزند اهورایی خاک / دیرگاهیست بر آشفته ای از خشم و غضب
با توام ای  زن ای مادر آزرده ی من / با تو ام ای زن ای خواهر آزاده ی من
با توام ای همخاک / با توام ای همزاد
گرکه خواهی شوی از بند آزاد / دست باید که بهم داد ندارد ثمری یک فریاد
تا به کی نوش تو نیش / تا به کی بنده ی بیم و تشویش
تو به آزادی و پرواز اندیش
تا به کی کنج قفس می نشینی خاموش / تا به کی بر دل آزرده تو هموار کنی
موج آژنگ و خروش / تو ردای آریایی به ادای هر ریایی مفروش
درد مارا چه کسی جز من و تو ابدی خواهد کرد؟
ننگ ما را چه کسی جز من و تو جاودان خواهد کرد
تو به پا خیز و کسی باش / که آرمان تو را نوع بشر
مکتبی بهر رهایی زنان خواهد کرد
طرح آزادی خود باید ریخت
 رخت ظلم چادر شبگین ستم / گِل دار کهنه باید آویخت
دامن جور فراخ / جاده نیل رهایی سنگلاخ
راه را باید جست... حق را باید گفت
داد را باید خواست... ننگ را باید شست
سینه را گر تو دهی چاک در این راه چه باک
که زخاک آمده ایم و آخر میرویم باز به خاک
تابستان ۱۹۸۷ ــ  پروین باوفا