به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۰۷، ۱۳۹۷

برگ دیگری بر پرونده سیاه استبداد، ابوالفضل قدیانی

مسؤل نهایی این گونه مرگ ها آقای خامنه ای است که باید پاسخگو باشد٠

چند روز پیش مظلومی از مظلومان تحت ظلم حکومت استبداد دینی ستم پیشه در زندان قم به علت اعتصاب غذا دارفانی را وداع گفت٠
مرگ تاسف بار آقای وحید صیادی نصیری به خاطر بی اعتنایی مسؤلان زندان به تقاضای قانونی به حق وی جهت انتقال از زندانی که مجرمانی نظیر قاتلان و قاچاقچیان و… در آن نگهدای می شوند به زندان اوین یا رجایی شهر بود٠
چون پاسخی به این تقاضای قانونی داده نشد اقدام به اعتصاب غذا نمود که متاسفانه منجر به مرگ وی گردید ، چرا که جان انسان ها برای استبداد ارزشی ندارد٠
این مرگ مظلومانه ورق دیگرى بر پرونده سیاه حکومت خودکامه افزود٠ مسؤل نهایی این گونه مرگ ها آقای خامنه ای است که باید پاسخگو باشد٠
کلمه