به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، خرداد ۱۲، ۱۳۹۹

فصل نشا و زن شمالی

عکس روز، شالیزار و زنان شالیکار