به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، شهریور ۲۵، ۱۳۹۹

اعدام، رضا فرمند

سرشت دین این قوم از چیست؟

 اعدام، پاسخ هیچ پرسشی‌ نیست
سرشت دین این قوم از چیست
که در آن،
اعدام، پاسخ همه‌ی پرسش‌هاست؟
*
دروغ، پاسخ هیچ پرسشی نیست
سرشت دین این قوم از چیست
که در آن، دروغ
پاسخ همه‌ی پرسش‌هاست؟
*
سرشت دین این قوم از چیست
که در آن، کشتن مقدس است
و کشته شدن، مقدس‌تر؟
*
سرشت دین این قوم از چیست
که در آن، آزادی بی‌معناست
و انسان، بدون زنجیر
کافر است؟