به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مهر ۰۲، ۱۳۹۹

آقای زید آبادی شما نه تنها پنج رهبر اپوزیسیون در خارج بلکه "نوید افکاری" را هم نمی شناسید

 

ابوالفضل محققی 

آقای زید آبادی درجواب نوشته آقای ف م سخن .و آقای مجتبی واحدی که خواهان نام بردن پنج نفر از سران اپوزیسیون که خواهان براندازی وخشونت هستندشده بود!به تحقیر می گوید :"واقعیت این است که من اصلاً پنج نفر از سران اپوزیسیون را نمی‌شناسم چه رسد به اینکه بخواهم از میان آنها پنج حامی خشونت را معرفی کنم"!

این بر خورد حسابگرانه از بالا ومتفرعن که در بطن خودبی مقدار بودن وبحساب نیاوردن اپوزیسیون خارج ازکشو را بیان میکند .بار دیگر مرا بیاد موضعگیری چند سال قبل ایشان در مقاله "بیست گزاره "می اندازدکه تمامی اپوزیسیون خارج از کشور رامجموعه ای هزار تکه که توان کوچکترین توافق با یک دیگر ندارندفرض کرده وحکم برعدم اعتماد جامعه بر آن ها داده بود.

" حتی اقشار آگاه تر جامعه نیز اعتمادی به آن ها"اپوزیسیون خارج از کشور" ندارند وبرخی همین حکومت گران کنونی را بر آنها ترجیح می دهند"

او در این نوشته اپوزیسیون رامشتی افراد بیشرم،فاقد اخلاق وبی هویتی ترسیم کرده بود که در زمین بازی کثیفی که ترامپ تعین کرده مشغول بازی هستند!و ایشان که از جمله پاک دستان اصلاح طلب حکومتی می باشند حاضر ببازی در چنین زمین کثیفی نبوده وهمان زمین سنگلاخی نسبتا مطهر حکومت اسلامی را ترجیح می دهند.

زمین مطهری که از همان روزنخست با فریب خمینی و شعار های دهان پر کن او در باب آزادی وعدالت،در هیاهوی نئشگی انقلابی ما انقلابیون وتوده عامی مجذوب شده در جذبه اسلام وخمینی توسط جانی دیوانه ای بنام خلخالی بخون وزیر ،وکیل ،امرا و افسران ارتش و در ادامه بخون انقلابیون و معترضین آلوده شد.

نه ماانقلابیون آنروز،نه جریان های سیاسی ونه توده مردم از این همه کشتار خم به ابرو نیاوردیم وتقدیس کردیم چنین کشتار ناجوانمردانه رابی خبر از آن چه که در انتظارمان بود. بی خبر از شکستن سد اسکندر وجاری شدن سیلی از اجوج ماجوج از دزدان وجانیان مهار شده در پشت سد.که کشور را شخم زدند ویران کردند و بچپاول وغارت بردند وبدتر از حمله مغول که بقول آن مرد بخارائی

"آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند"!

اما این ها هنوز نرفته اند!دزدان ،غارتگران ،وجانیان حکومتی نشسته برصدر که مجلسی یک دست در خدمتشان ،حکم قاضیان بلخ در تائید و شمشیر سرکج آعشته بخون سپاهیان در حراستشان. قرار دارد.

در این میان بازی دل بهم زن اصلاح طلبان عافیت جو،اعتدالیون نان به نرخ روز خور مذبذب بسیار تلخ اما قابل تامل است! تامل در افعال کسانی که در تمام مدت آشکار ونهان از موجودیت این حکومت دفاع کردند وحمایتش نمودند. اگرآشکارا در تهران رای بر صندوق نریختند مخفیانه در دماوند بپای صندوق رفتند ورای دادند.در برابر این همه فساد،دزدی وجنایت تائید شده توسط رهبرکه سراسر کشور را گرفته است سکوت کردند و اعتراض وسیع اپوزیسیون خارج از کشور رامسخره کرده به پای بازی در زمین ترامپ تفسیرنمودند.

مشکل آقای زید آبادی با اپوزیسیون خارج از کشور مشکل مردی است که امر بر او مشتبه شده که تنها اوست که متعهدانه به مسائل سیاسی کشور وپیامد های جنبش های اعتراضی می نگرد و دلواپس سوریه ای شدن ایران است! تنها اوست که منافع ملی ومردمی را می داند!اوست که از طرفیت پنهان حامنه ای خبر دارد واگر یک دستگی وهم رائی حتی توسط اصولگریان درتمامی ارکان حکومتی از مجلس ،قوه قضائیه واجرائیه بوحود بیاید.آن گل پنهان شکوفته شده وجناب خامنه ای کاری خواهد کرد کارستان .

از همین روست که بشدت مخالف هرگونه برخورد خیابانی، تظاهرات و آمدن سیل وارمردم به خیابان هاست. از همین رو به نقد ومخالفت با موضع گیری مهندس موسوی و انسجام عمل اپوزیسیون خارج کشور است .مخالفت با اپوزیسیونی که بقول خود او حتی پنج نفرشان را نمی شناسداما آن هارا متهم به ماجرا جوئی ،ندیدن واقعیت ها ، بازی در زمین ترامپ وغربی ها می کند .

تاسف آور است این گونه انگ زدن! آقای زید آبادی در این فاصله چند ساله که ریزش عظیم مردم از حکومت اسلامی شدت گرفته ، دامنه اعتراض ها گسترده تر شده و دد منشی حکومت در سرکوب وکشتار مردم معترض بنهایت رسیده است !

زمانی که هنوز خون قربانیان آبان ماه بر زمین خشگ نگردیده وخاک در برگیرنده نوید افکاری با وجود آن همه تهدید نیروهای امنیتی به نشانه اعتراض به حکومت غرق در گل گردیده! ایشان هنوز غم نظام دارند وهمان حرف های گذشته تکراررا می کنند.

هیچ برخورد صریح وروشنی در محکوم کردن حکومت بخصوص شخص خامنه ای دررابطه با اعدام یک جوان معترض ،یک قهرمان ملی بنام نوید افکاری نمی کنند.شاه بیت اعتراض ایشان بیشتر دلواپسی از آینده نظام است تا تاسف بر اعدام نوید افکاری

"حال که بدبختانه آنچه نباید بشود، شده است، آیا نیروهای مُصِر به اعدام سریع افکاری نمی‌خواهند لختی در بارۀ پیامدهای این ماجرای تلخ بیاندیشند؟ از هر طرف که به ماجرا بنگرند، زیان همه‌جانبه است!حتی چیزی به اسم "مصلحت نظام"هم دیگرنزدشان معنا ومفهوم ندارد؟ یعنی همین را می‌خواهند"؟احمدزیدآبادی

هیچ تاسفی از بر زندگی از دست رفته نوید افکاری در این بر خورد نیست!تنها نگرانی از مصلحت نظام است وبس!نگران از دست رفتن معنا ومفهوم نظام !

آقای زید آبادی شما بنا بمصالح سیاسی خود نه تنها پنج رهبر از اپوزیسیون خارج از ایران را نمی شناسید .بلکه حتی قادر بشناخت مادران خاوران، مادر نوید افکاری و میلیون ها ایرانی چه در خارج از ایران وچه داخل ایران که بر این قتل ناجوانمردانه اشگ ریخیتند نیز نیستید ! شما هنوز نمی دانید گورستان خاوران در کجای تهران قرار دارد!؟

چرا که شما هنوز در فکر "مصلحت نظام "هستید ومعترض بکسانی که این مصلحت را در نظر نگرفته اعدام می کنند ! متاسفانه شما نه با نفس این قتل ها بلکه با زیان حاصل ازآنها برای حکومت مشکل دارید !

من دلم برای آن دسته اپوزیسیون خارج از کشوری می سوزد که توسل به امامزاده شما کرده وامید به معجزه شما ونصایح شما بسته اند.خوش بحال بسیارانی که ازتوهم معجزه اصلاح طلبان قطع امید کرده وکم کم نامشان راهم از یاد می برند از جمله شمارا !