به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، شهریور ۳۰، ۱۳۹۹

ناله سر مکن

پرواز همای
ظلم ظالمان هميشه هست/جور بي امان هميشه هست/مکر دشمنان هميشه هست
بر دهان ظالمان بزن/از گناهشان گذر مکن/ناله سر مکن ناله سر مکن
پرواز همای 
 مرغ سحر، ناله سر مکن 
پرواز همای 

ما ز آه و ناله خسته ايم/ما غمين و دلشکسته ايم/گوشمان ز ناله کر مکن/ناله سر مکن/ناله سر مکن/نغمه هاي شادمانه خوان/صد سرود جاودانه خوان/صد سرود جاودانه خوان/با نواي عاشقانه خوان/عمر مانده را چنين هدر مکن/ناله سر مکن ناله سر مکن / ظلم ظالمان هميشه هست/جور بي امان هميشه هست/مکر دشمنان هميشه هست/بر دهان ظالمان بزن/از گناهشان گذر مکن/ناله سر مکن ناله سر مکن