به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۲۷، ۱۳۹۹

نوید افکاری،ابراهیم رئیسی و جواد ظریف را رسوا کرد!

نوید افکاری،ابراهیم رئیسی و جواد ظریف را رسوا کرد!