به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مرداد ۲۲، ۱۳۹۲

۷ توصیه اقتصادی دولت دهم به یازدهم

 اصلاحات ساختاری را ادامه دهید
به گزارش خبرنگار مهر، دولت دهم با محوریت وزارت اقتصاد در روزهای پایانی فعالیت خود گزارش جامعی از وضعیت اقتصادی کشور منتشر کرد که به بسیاری از مسائل اقتصادی در آن اشاره شده است. 

در این گزارش 7 توصیه اقتصادی توسط دولت دهم به تیم اقتصادی دولت یازدهم ارائه شده که بدین شرح است:
1- دیپلماسی سیاسی، حقوقی و اقتصادی در مقابله با تحریم ها تقویت شود.
2- سیاست های اقتصادی با هدف کاهش عدم تعادل ها و ایجاد ثبات به ویژه در حوزه های ارزی، مالی دولت، بازار پول و بازار کالاهای اساسی دنبال و بسته های اجرایی با این جهت گیری اجرا شوند.
3- تداوم اصلاحات ساختاری همچون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و طرح تحول اقتصادی( هدفمندی یارانه ها، اصلاح نظام مالیاتی و تامین مالی) دنبال شود.
4- شفافیت و افزایش اشراف اطلاعات اقتصادی و حذف رانت دنبال شود، در رسیدگی و تصویب لایحه اصلاح مالیاتی تسریع شود.
5- اقدامات جبرانی برای اقشار آسیب پذیر و گروه های پائین و متوسط درآمدی در چارچوب هدفمندی یارانه ها دنبال شود.
6- مقاوم سازی و پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و تولیدی آسیب پذیر از تحریم به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط به صورت هدفمند و نه به صورت همگانی انجام شود.
7- با انتظارات تورمی و تعمیم فضای یاس در جامعه مقابله شود. این امر از آنجا اهمیت می یابد که تمام هجمه های اقتصادی بیرونی با فضاسازی رسانه ای و مهندسی انتظارات انجام پذیرفته است.