به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اسفند ۲۳، ۱۳۹۲

یک وجب از خاک ایران را به صد عالم نمی بخشید

عماد رام 
مصدق
بهترین بابای دنیا بود
او تمام عمر با ما بود
بهترین بهترین ها نازنین نازنین ها
یک وجب از خاک ایران را به صد عالم نمی بخشید
عاشق و شیدای ایران بود
مصدق

بهترین بابای دنیا بود
او تمام عمر با ما بود
بهترین بهترین ها نازنین نازنین ها
یک وجب از خاک ایران را به صد عالم نمی بخشید
عاشق و شیدای ایران بود
نه سرور و مولای ایران بود
چون پرنده روحش آزاد است
وای، قبله ی مردان عالم احمد آباد است
بهترین بابای دنیا بود
او تمام عمر با ما بود
بهترین بهترین ها نازنین نازنین ها
یک وجب از خاک ایران را به صد عالم نمی بخشید
عاقبت دق کرد
عاقبت دق کرد
اما جاودان نام مصدق کرد
اما جاودان نام مصدق کرد