به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۲

تولد دوباره

علیرضا افتخاری ـ ذوالفنون
مرده بدم زنده شدم 

مرده بدم . زنده شدم . گریه بدم . خنده شدم

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

 


مرده بدم زنده شدم 

مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم
دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم گفت که دیوانه نه‌ای لایق این خانه نه‌ای
رفتم و دیوانه شدم سلسله بندنده شدم

گفت که سرمست نه‌ای رو که از این دست نه‌ای


رفتم و سرمست شدم وز طرب آکنده شدم


گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم
در هوس بال و پرش بی‌پر و پرکنده شدمچشمه خورشید تویی سایه گه بید منم                          

چونکه زدی برسر من پست و گدازنده شدم


شکر کند چرخ فلک از ملک ملک و ملک
کز کرم و بخشش او روشن بخشنده شدممولانا