به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، فروردین ۰۹، ۱۳۹۳

ترانهً سیـزده بدر

امیر رسایی 
سیزده بدر
https://www.youtube.com/watch?v=NtIdLwktcqw


سیزده بدر
دلبر گلچهره روز سیزده ساله
بیا که موسم نشاط و شور و حاله
بیا که تا با هم بریم به دشت و صحرا
دنبال هم دیگه باشیم تنهای تنها
سبزه گره بزن به هم سیزده بدر کن
اگه میری سیزده بدر ما رو خبر کن
سبزه گره بزن به هم سیزده بدر کن
اگه میری سیزده بدر ما رو خبر کن

دلبر گلچهره روز سیزده ساله
بیا که موسم نشاط و شور و حاله
بیا که تا با هم بریم به دشت و صحرا
دنبال هم دیگه باشیم تنهای تنها
سبزه گره بزن به هم سیزده بدر کن
اگه میری سیزده بدر ما رو خبر کن
سبزه گره بزن به هم سیزده بدر کن
اگه میری سیزده بدر ما رو خبر کن

بیا مثل کبوتر تو آسمون زنیم پر
بیا مثل کبوتر تو آسمون زنیم پر
تو زندگی با هم باشیم
تا پیر بشیم تا پیر بشیم
سبزه گره بزن به هم سیزده بدر کن
اگه میری سیزده بدر ما رو خبر کن
سبزه گره بزن به هم سیزده بدر کن
اگه میری سیزده بدر ما رو خبر کن