به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۲۸، ۱۳۹۲

چهارشنبه سوری در تهران

چهار شنبه سوری در تهران (عکس)