به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، فروردین ۰۴، ۱۳۹۳

من زنم، زنم، زنم

سرود تغيير برای برابری
جوانه می زنم
 به روی زخم بر تنم
 فقط به حکم بودنم
 که من زنم، زنم، زنمسرود کمپین جنبش زنان ایران
سروده : مازیار سمیعی
تنظیم آهنگ از ثمین باغچه بان
خوانندگان: شیرین اردلان و آزاده فرامرزی

جوانه می زنم
 به روی زخم بر تنم
 فقط به حکم بودنم
 که من زنم، زنم، زنم
 
چو هم صدا شویم و
 پا به پای هم رویم و
 دست به دست هم دهیم و
از ستم رها شویم
 
جهان دیگری
بسازیم از برابری
به هم دلی و خواهری
 جهان شاد و بهتری

نه سنگ و سارها
 نه پای چوب دارها
 نه گریه های بارها
 نه ننگ و عارها
 
جهان دیگری
 بسازیم از برابری
 به هم دلی و خواهری
 جهان شاد و بهتری