به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اسفند ۲۴، ۱۳۹۲

عبدالله مومنی در خانه

 عبدالله مومنی پس از آزادی در کنار همسرش و نرگس محمدی 

عبدالله مومنی، سخن گوی سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت و رئیس ستاد شهروند آزاد مهدی کروبی پس از تحمل نزدیک به ۵ سال زندان، صبح روز پنج شنبه ۲۲ اسفند از زندان اوین آزاد شد. 
در عکس بالا، وی کنار همسرش٬ فاطمه آدینه وند و نرگس محمدی از فعالین حقوق بشر دیده می شود.