به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۹۲

چپ سلطنت طلب!

هادی خرسندی
چپ سلطنت طلب
چپ چپ و سلطنت طلب ها، راست 
هر دوتا احترامشان برجاست 

لیک در پشت این اپوزیسیون 
توی اینترنت و تلویزیون 

آنکه فرصت طلب تر از همه است 
آنکه ته لیس قاب و قابلمه است 

آنکه خوشخدمت و جلب شده است 
آن، چپ سلطنت طلب شده است!