به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اسفند ۲۵، ۱۳۹۲

زكوي يار مي آيد نسيم باد نوروزي

از اين باد ار مدد خواهي چراغ دل برافروزي 
اينك بهار بستر زمين خسته را در مي نوردد و سالي ديگر سپري مي شود.
نوروز ديگري از راه مي رسد، زندگي تغيير تازه اي را در طبيعت رقم  مي زند و موجب بيداري آن مي شود.
براستي!
عيد نوروز پرتوي دلربا و چهره اي دل انگيز از آفرينش است و پيش از آمدنش خيل انسان ها را به تلاش و كوشش فرا مي خواند و شادماني و لبخند را به ارمغان مي آورد.