به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، فروردین ۱۱، ۱۳۹۳

رضا خندان: نسرین و میزبان عزیز ما در شهر اندیمشک به اداره اطلاعات دزفول احضار شده بودند.

آنها به اداره اطلاعات نرفتند وبه جای آن رفتیم اسب سواری 
همانطور که گفته بودم نسرین و میزبان عزیز ما در شهر اندیمشک به اداره اطلاعات دزفول احضار شده بودند. از آنجایی که این احضار تلفنی و غیر قانونی بود آنها به اداره اطلاعات نرفتند و بی خیال احضار شدیم و به جای آن رفتیم اسب سواری و مابقی ماجرا …

رضا خندان