به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۰۶، ۱۳۹۳

محدویت های داعشی، تصاویر

 جمع آوری ماهواره توسط سپاه - همدان