به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، شهریور ۲۵، ۱۳۹۳

سخن روز ــ ایران لیبرال

زدن تهمت یهودستیزی به منتقدان اسرائیل!
بمباران غزه 
دسته ای که خود را «گفتمان ایرانیان یهودی» (!) خوانده است (نامی که هیچ معنایی ندارد)، با امضای چهار نفر (که به شهادت نشریات محلی یهودی، طی جنگ اخیر غزه در جلب پشتیبانی برای کشتارها و بمبارانهای اسرائیل فعال بوده اند) نامه ای برای ما فرستاده است، مدعی پاسخگویی به مقالۀ «صحبت از مذهب نیست صحبت از عدالت است» به قلم خانم مهشید امیرشاهی.

نامه ای آشفته در حد و حکم بخشنامه های تبلیغاتی اسرائیلی ها، با همان کلیشه های جاودانه از قبیل: زدن تهمت یهودستیزی به منتقدان اسرائیل! مظلوم نمایی طرف مهاجم! تقلیل مقاومت تمام فلسطینیان به گروه حماس! قلب ارقام و آمار و مقایسۀ تعداد کشته های واقعی فلسطین با کشته های فرضی اسرائیل! ادعای اینکه اسرائیلیان نه فقط زمین کسی را غصب نکرده اند، بلکه نیمی از سرزمینهای آبأ و اجدادی خود را به فلسطینیان بخشیده اند! بازخواست که چرا نویسندۀ مقاله از فلسطینیان دفاع کرده است و نه از دیگران! و در نهایت شکایت از اینکه چرا در مقالۀ مزبور از یهودیان با نام جهود و به عنوان گروه مذهبی سخن رفته است!این نوع تبلیغات از سوی رسانه های صهیونیستی و سخنگویان دولت اسرائیل، در سراسر جهان هر روز مکرر و ملال آور، پراکنده میشود و ما اصلاً در خور انتشارش نمیدانیم، بخصوص وقتی با بضاعتی اینچنین مزجات و زبان آوری هایی این اندازه سخیف همراه باشد. اشاره به این افراد، فرصتی است برای یادآوری اینکه عمر کسب مشروعیت از جنایات شصت سال پیش و هوچیگری بر سر انتقادات واردی که دولت اسرائیل نمیپسندد، به سر آمده است. کشوری که وزیر کابینه اش وعدۀ چشاندن مزۀ هولوکاست را به فلسطینیان میدهد، وکیل مجلسش به سربازان توصیه میکند زنان و کودکان فلسطینی را نشانه بگیرند و جوانان برومندش در ارتفاعات مسلط بر میدان جنگ، به تماشای بمبارانهای بی امان ارتش اسرائیل میروند و پایکوبی میکنند که فردا مدارس در غزه تعطیل است چون دیگر کودکی نمانده که به مدرسه برود، در موقعیتی نیست که بخواهد از سابقۀ جنایات نازی ها، برای مظلوم جلوه دادن خویش سؤاستفاده کند. نوسوادانی هم که از درک معنای کلمۀ جهود عاجزند و از سر ناتوانی دست به قلم شده اند، در مقامی نیستند که بتوانند تابشهای معانی کلمات را به یکی از بزرگترین نثرنویسان زبان فارسی یاد بدهند - دادن تاوان بیسوادی دیگران بر ذمۀ خانم امیرشاهی نیست. و بالاخره کسانی که خودشان جز در فکر اسرائیل نیستند، جز در راه منافع کشور اسرائیل گام برنمیدارند و جز برای دولت اسرائیل، برای کسی گروهی و مُلکی، پول و دلار نمیفرستند، بی احتیاطند اگر به ایرانیان درس حفاظت از منافع ملی را بدهند و یا از دیگران حساب بخواهند که چرا به وضعیت فلسطینیان توجه دارند و به مصیبت دیگر مظلومان نه. ایران لیبرال
نامۀ وارده