به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مهر ۰۳، ۱۳۹۳

آب را گل نکنیم، با صدای خسرو شکیبایی، سروده سهراب سپهری


آب را گِل نکنیم

چه دهی باید باشد
کوچه باغش پر موسیقی باد
مردمان سر رود آب را می فهمند
گِل نکردنش ما نیز
آب را گِل نکنیم


آیا می دانید که کم آبی، بزرگترین بحران پیش روی کشور است؟
 آب، این مایه حیات و اکسیر زندگانی را هدر ندهیم؛ و بقول"سهراب سپهری": آب را گِل نکنیم.

آب را گِل نکنیمآب را گِل نکنیم
در فرودست انگار کفتری می خورد آب
یا که در بیشه ای دور سیره ای پر می شوید
یا در آبادی کوزه ای پر می گردد
آب را گل نکنیم
شاید این آب روان می رود پای سپیداری تا فروشوید اندوه دلی
دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب
زن زیبایی آمد لب رود
آب را گل نکنیم
روی زیبا دوبرابر شده است
چه گوارا این آب
چه زلال این رود
مردم بالا دست چه صفایی دارند
چشمه هاشان جوشان گاوهاشان شیرافشان باد
من ندیدم دهشان
بی گمان پای چپرهاشان جا پای خداست
ماهتاب آنجا می کند روشن پهنای کلام
بی گمان در ده بالا دست چینه ها کوتاه است
مردمش می دانند که شقایق چه گلی است
بی گمان آنجا آبی آبی است
غنچه ای می شکفد اهل ده باخبرند
چه دهی باید باشد
کوچه باغش پر موسیقی باد
مردمان سر رود آب را می فهمند
گل نکردنش ما نیز
آب را گل نکنیمشهرام ناظری آب را گل نکنیم/

https://www.youtube.com/watch?v=F7c75zAPhTM