به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، شهریور ۲۵، ۱۳۹۳

با حجاب و بی حجاب

عکس از گاردین 
ایران ـ خوزستان ( ۱۹۶۰ )