به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۱۳، ۱۳۹۵

چرا زبان فارسی ماندگار شد؟ دکتر ژاله آموزگار

دکتر ژاله آموزگار 
زبان شیرین فارسی
ما برای ماندگاری زبان فارسی مدیون مردم ساده دل ایران هستیم كه در برابر برخی‏ خود فروختگان تشنه مقام كه زبان فارسی را ننگ می ‏شمردند، هم چنان دو بیتی‏ های خود را به‏ زبان فارسی سرودند، عاشقان به فارسی «بیاتی» خواندند، مادران لالایی‏ها را بر سر گهواره ‏های ‏كودكانشان به فارسی سر دادند تا رودكی و فردوسی سر برآورند و زمینه برای كلام عارفانه وفیلسوفانه مولوی و سنایی آماده شود. چرا زبان فارسی ماندگار شد؟ (ویدئو)
 دکتر ژاله آموزگار، استاد ادبیات و زبان های باستانی دانشگاه تهران و پژوهشگر برجسته ی تاریخ و ادبیات، دلایل ماندگاری و شیرینی زبان فارسی را بررسی می کند.نظامی در گنجه است اما لیلی و مجنون و شیرین و خسرو وهفت پیكر و... به عنوان شاهكارهای بزمی به زبان فارسی عرضه می‏شود. 
حافظ قد علم می‏كند، آیا اندیشه لطیف، موشكاف و پر از معنی حافظ را جز به زبان فارسی‏ می‏توان بیان كرد؟ 
از آن جا كه اندیشه حافظ جاودانه است، زبان فارسی هم جاودانه خواهد بود. 
معانی كلام خیام را با وجود همه ترجمه ‏های استادانه، تنها به زبان فارسی می‏توان لمس كرد.

صلابت زبان فارسی و رمز ماندگاری آن را در گفته‏ های سعدی باید جست كه هر كلامش ضرب‏ المثل شده است و گلستان پایه دیگری بر ماندگاری این زبان است. 
در این اینجا باید اشاره كنم به شعرای فارسی زبان در هند و شعرای عثمانی كه به فارسی شعرسروده اند پس بی‏جا نیست كه حافظ بگوید. شكر شكن شوند همه طوطیان هند زین قند پارسی كه به بنگاله می‏رود.

زبان فارسی ماندنی است، خللی در آن وارد نخواهد شد، كاخی است كه از باد و باران گزند نخواهد یافت، زیرا بذر سخن فارسی در جای جای این سرزمین به بار نشسته است و هویت ‏ایرانی است . 

با كلام فردوسی كه عجم را با پارسی زنده كرده است سخن را به پایان می‏برم: 


پی افكندم از نظم كاخی بلند 


كه از باد و باران نیابد گزند 

نمیرم از این پس كه من زنده‏ ام‏ 

كه تخم سخن را پراكنده ام‏