به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۱۷، ۱۳۹۵

ای دل بلایی دلبر

سیما بینا 

ترانه محلی 

خدا می دونه که از هر دو عالم دلبر 
تمنای دیگر جز دلبرم نیست دلبر 

ای دل بلایی دلبر بالا بلایی دلبر
در انتظارم کی از در درآیی دلبر 

درخت بید بودم در کنج بیشه دلبر 
تراشیدند ما را به ضرب تیشه دلبر 

ترانه محلی: 


ای دل بلایی دلبر بالا بلایی دلبر

در انتظارم کی از در درآیی دلبر تو از برم دوری دل در برم نیست دلبر 

هوای دیگری اندر سرم نیست دلبرخدا می دونه که از هر دو عالم دلبر 

تمنای دیگر جز دلبرم نیست دلبر ای دل بلایی دلبر بالا بلایی دلبر

در انتظارم کی از در درآیی دلبر درخت بید بودم در کنج بیشه دلبر 

تراشیدند ما را به ضرب تیشه دلبرتراشیدند مو رِ قلیون بسازند دلبر 

که آتیش بر سرم باشه همیشه دلبر ای دل بلایی دلبر بالا بلایی دلبر

در انتظارم کی از در درآیی دلبر