به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۱۵، ۱۳۹۵

جعفر عظیم زاده از جنبش عظیم زحمتکشان سخن می گوید

اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران و جعفر عظیم زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران 

زندانی سیاسی آزاد شده، جعفر عظیم زاده، در سخنانی که پس از آزادی موقت خود در پی ۶۳ روز اعتصاب غذا بیان کرد، ابراز امیدواری کرد که جنبش عظیمی از کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر زحمتکشان ایرانی به وجود آید.