به گزارش العربیه این کودک که مهندی حسن نام دارد از نوعی بیماری پوستی رنج می برد این بیماری باعث شده که کف دستان و پاهایش  به شکل سنگ درآید.
مهندی که در منطقه ناوگاون در شمال بنگلادش زندگی می کند به دلیل ترسی که کودکان روستا از مشاهده آثار بیماری وی دارند، مجبور شده که تمام روزها را در منزل سپری کند.
جهانارا بیگوم مادر این کودک می گوید:« کودکان روستا از پسرم دوری می کنند، مردم به او به دیده خوبی نگاه نمی کنند.»
مادر مهندی می افزودید:« از هشت سال پیش پسرم منزل را ترک نکرده است چرا که پس از اینکه اهالی او را ببینند به وحشت می افتند و چیزهای بدی می گویند.»
این بیماری تنها 12 روز پس از تولد این کودک اتفاق افتاد. پدرش حسن آزاد می گوید:« هیچ دکتری نتوانست علت این بیماری را تشخص دهند. آنها می گویند به یک نوع بیماری نادری دچار شده است.
او افزود:« پولی برای ما نمانده است. هر آنچه از رانندگی کسب کردم، خرج هزینه درمان پسرم کردم.» این مرد بنگلادشی سپس گفت:« دیگر او را به پزشک نمی برم.. سالهاست که دیگر به پزشک نرفته است.
دبی-العربیه.نت فارسی