به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۹۶

رقص شاد شمالي

( تی مله سنگ تراشون ) 
رقص شاد شمالي