به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، شهریور ۳۱، ۱۳۹۶

چهار دقیقه سخنان پرزیدنت ترامپ در سازمان ملل

درباره جمهوری اسلامی و مردم ایران 

چهار دقیقه سخنان پرزیدنت ترامپ